Nowa Furlandia! Nowe lądy, nowe przygody oraz nowe zasady:)! Nowa Furlandia! Ahoj! Elkore salutas! www.furlandia.net
05 marca A.D. 2006 Elektroniczna Konstytucja. (Regulamin)

Art. 1 Administracja

1. Na czele Pa?stwa stoi Ksi??e Eryk, kt?ry jest najwy?szym z Admin?w i jest odpowiedzialny za wszystko.

2. Ksi??? Eryk dzieli w?adze z:

a. Rad? ksi???c? (rada Admin?w)

b. Rz?d Nowej Furlandii

3. Rada ksi???ca:

a. Admini to osoby, kt?re sprawuj? bezpo?redni? opiek? nad jakakolwiek cz??ci? serwera w??czaj?c w to Moderator?w Forum.

b. Ksi??? Eryk osobi?cie decyduje, komu powierzy? dost?p do serwera i poszczeg?lnych poziom?w Administracji.

c. Ksi??? Eryk jest prawnym w?a?cicielem serwera oraz systemu Nowej Furlandii.

d. Wsp??autorem Nowej Furlandii jest Jason dinAlt

4. Rz?d Nowej Furlandii:

a. Sk?ada si? on z burmistrz?w poszczeg?lnych miast.

b. NIE posiadaj? prawa do ingerowania w system Nowej Furlandii.

c. POSIADAJ? prawo do sugerowania ulepsze? i/lub nowych rozwi?za? do systemu Nowej Furlandii.

d. Burmistrz?w wybieraj? mieszka?cy poszczeg?lnych miast w wyborach poszczeg?lnych.

e. Wszelkie warunki, r?wnie? dla kandydat?w na burmistrz?w, b?d? publikowane na Forum nowofurlandzkim odpowiednio wcze?niej.

Art. 2

1. Serwis Nowa Furlandia jest symulacj? ekonomiczno-spo?eczn? o charakterze niekomercyjnym.

Art. 3 Forum

1. Niniejszy artyku? („Forum”) ma zastosowanie to wszelakich wypowiedzi, kt?re s? udzielana poprzez jakikolwiek z system?w umieszczonych na serwerze Nowej Furlandii.

2. W sprawie jakichkolwiek k?opot?w (technicznych, ?amanie regulaminu, inne) z Forum nale?y si? kontaktowa? z Moderatorami, ich lista jest dost?pna na forum g??wnym.

3. ZABRANIA si? u?ywania wulgaryzm?w, wyraz?w powszechnie znanych za obra?liwe (r?wnie? tych pochodz?cych ze slangu jak i z j?zyk?w obcych).

4. ZABRANIA si? spamowania oraz jakiejkolwiek reklamy bez zgody Ksi?cia Eryka.

5. W sprawie reklam trzeba si? kontaktowa? tylko i wy??cznie z Ksi?ciem Erykiem

6. NAKAZUJE si? dobrej zabawy:-)

Administracja


© Eryk & © Jason dinAlt 2005 Last upgrade 30.03.2006 r. Version 2.0.2